دعای روز يکشنبه

خدایا از تو می طلبم که رهبری به هر خیر و صلاح و اصلاح امورم بفرمایی و از تو یاری می طلبم که مرا با هر چه فتح و فیروزی و کامروایی است مقرون سازی و تنها از تو خواهانم که مرا لباس عافیت کامل از هر رنج و غم بپوشانی و سلامتی دائم از هر درد و الم عطا کنی و به تو پناه می برم ای خدا از وسوسه های شیاطین ، و در پناه سلطنت تو از ظلم و جور سلاطین امان می جویم ، و نماز و روزه و طاعتم را بپذیر و فردا و فرداهای مرا نیکوتر از این ساعت واین روزم قرار ده
که تویی بهترین نگهبان خلق.

/ 0 نظر / 10 بازدید