هر کس بد ما به خلق گوید

                           ما سینه او نمی خراشیم

                                            ما خوبی او به خلق گوییم

              49.gif                                                       تا هر دو دروغ گفته باشیم 49.gif

/ 0 نظر / 8 بازدید