پيروزي دموكراتها چه تاثيري بر ايران دارد؟


تيتر هاي چند روز اخير مطبوعات وسرخط هاي رسانه ها و سايتهاي خبري حكايت از شكست جرج بوش و كمي بي مبالات تر؛ آمريكا دارد! اما چه اتفاقي افتاده است؟ در انتخابات ميان دوره اي آمريكا دموكراتها بر جمهوري خواهان كه بوش سمبل آنها است، غلبه يافتند. اما اين چه تاثير در سرنوشت كشور ايران دارد؟ آيا آمريكا تحريمهاي ايران را فسخ مي كند؟ آيا از كدورت و دشمني با ايران دست بر مي دارد؟ آيا از افغانستان و عراق خارج مي شود؟ آيا از درياي خزر ، عمان و خليج فارس خارج مي شود؟ آيا پايگاه هاي نظامي خود را از منطقه برمي چيند؟ آيا ديگر كاري به حقوق بشر و حقوق اقليت ها در ايران ندارد؟ آيا دست از حمايت اسرائيل بر مي دارد؟ آيا به دوستان ديگر ايران مانند سوريه و لبنان كاري نخواهد داشت؟ آيا كشورهاي حاشيه خليج فارس را عليه ايران تحريك نمي كند؟آيا قيد خاورميانه بزرگ را مي زند و اين پروژه را لغو مي كند؟ آيا دشمنان انقلاب را از آمريكا بيرون خواهد كرد و آنها ديگر نمي توانند از داخل امريكا عليه ايران اقدام كنند؟ آيا ايران را از محور شرارت [ساخته خودش] خارج خواهد كرد؟  آيا از استراتژي عمليات پيشگيرانه يا پيشدستي كه همانا احتمال حمله به ايران مي باشد  صرف نظر خواهد كرد؟ و استراتژي دوستانه اي جايگزين آن خواهد ساخت؟ و ده ها سوال ديگر.
بطور حتم جواب هيچ يك از سوالات مثبت نخواهد شد. تنها تفاوت جمهوري خواهان با دموكراتها در سياست خارجي، اين است كه جمهوري خواهان اهل زدوبند هستند و مي توان با آنها معامله كرد، ولي دموكراتهايي كه اكنون راي آورده اند اهل هيچگونه زد و بند نيستند و با قاطعيت نظرات خود برديگران اعمال مي كنند. اگر جمهوري خواهان براي منافع خود در افغانستان و عراق و خاورميانه مواقعي حقوق بشر در ايران را ناديده مي گرفتند يا روي آن كمتر تاكيد داشتند، اما اين امكان در مورد دموكراتها وجود ندارد و اگر اكنون، مشكل ايران با جمهوري خواهان انرژي هسته اي و حمايت از مردم فلسطين مي باشد در آينده بايد حقوق بشر را نيز به آن افزود. به عبارت ديگر خام انديشان هستند كه تصور مي كنند فقط جمهوري خواهان جنگ افروز و ستيزه گر هستند و اين روند را نتيجه يك پروسه بعد از 11 سپتامبر كه تصادفا جمهوري خواهان نيز بر مسند قدرت بودند نمي دانند جنگ افروزي و ستيز براي تامين منافع امريكا در هردو جناح سياسي آمريكا وجود دارد و آن كشور برخلاف گروه هاي سياسي در ايران در مورد منافع ملي خود اتفاق نظر كامل دارند و منافع جناحي و گروهي را در معادلات خارجي دخيل نمي كنند.
بنابراين تاكيد مي شود رابطه ايران امريكا در آينده بهبود كه نخواهد يافت  هيچ بلكه حقوق بشر نيز به عنوان يك مولفه جدي در روابط خصمانه ايران و امريكا نقش با اهميت تري ایفا خواهدکرد كه از لحاظ داخلي خطر آن بيش از مولفه هاي دیگر است.


/ 0 نظر / 17 بازدید